PRIVACY POLICY

In deze privacy policy leg ik, Studio Leau, je uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant. Studio Leau hecht veel belang aan jouw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Je vindt daarom hieronder het privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Studio Leau en jou, als (potentiële) klant.

WIE BEN IK?

Studio Leau, gevestigd te Haaltert, België met ondernemingsnummer 0775.982.578 en de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens. Je kan contact met mij opnemen via volgende gegevens:

 • Per e-mail: info@studioleau.be

1. OVER WELKE GEGEVENS GAAT HET?

Wanneer je met mij contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail of via het contactformulier op de website, dan worden jouw gegevens en de informatie die je mij meedeelt (digitaal) verzameld. Het gaat om de volgende gegevens:

 • Voornaam en familienaam;
 • E-mailadres;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Betaalgegevens;
 • Bedrijfsgegevens;

Alle gegevens worden bijgehouden in een online CRM, Studio Ninja en in het online fotoplatform, Pic-Time. Gegevens voor administratie eveneens in de facturatietool (Billit). E-mailadressen waarmee werd ingeschreven op de nieuwsbrief worden opgeslagen in de e-mail service provider (Flodesk). Via de website noch dienst heeft Studio Leau de intentie om gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar, zonder toestemming van ouders of voogd. Ze kan echter de leeftijd van websitebezoekers niet controleren waardoor het ouders aangeraden wordt om bij de online activiteiten van hun kinderen betrokken te zijn, indien zij niet wensen dat er gegevens over hun kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, kan contact worden opgenomen via de bovenstaande contactgegevens, waarop de informatie wordt verwijderd.

Studio Leau neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, dus zonder een menselijke tussenkomst, over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

2. VOORWAARDEN

In volgende gevallen worden jouw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt

 • mits jouw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door jou gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.

3. VOOR WELK DOEL?

Jouw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Studio Leau het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert (bv. opstellen overeenkomst, facturatie, communicatie, uitsturen e-mails, contractbeheer, klantenanalyse, het versturen van de beelden & albums, de technische en administratieve ondersteuning zelf).

4. DUUR?

Jouw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het doel waarvoor ze verzameld werden. Jouw facturatiegegevens worden in elk geval 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. Administratiegegevens in het algemeen staan voor altijd in Studio Ninja, tenzij jij een aanvraag om verwijdering doet. E-mailadressen die middels eigen inschrijving werden bezorgd blijven bewaard tot jij je weer uitschrijft.

5. HOE WORDEN JOUW GEGEVENS BEVEILIGD?

Studio Leau is zodanig georganiseerd dat jouw gegevens optimaal worden beveiligd. Dit gebeurt via de structuren van Studio Ninja, Billit, Pic-time & Flodesk.

6. WORDEN JOUW GEGEVENS GEDEELD MET DERDEN?

Jouw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Indien dit toch strikt noodzakelijk zou zijn om de opdracht voor de klant goed te kunnen uitvoeren, zou dit eventueel wel kunnen na akkoord van de klant zelf. Het is daarnaast eventueel mogelijk dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen. Jouw persoonsgegevens worden in geen geval met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden.

7. WELKE RECHTEN HEB JIJ?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heb je volgende rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

 • recht op intrekking van jouw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar;
 • recht op overdraagbaarheid.

Je kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen of door contact op te nemen via mail met Studio Leau. Binnen een termijn van 10 dagen word je per kerende gecontacteerd. Het uitoefenen van jouw rechten is kosteloos, behalve indien jouw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan jouw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van jouw verzoek.

8. KLACHTMOGELIJKHEDEN

Indien je een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact met mij opnemen en heb je ook de mogelijkheid om:

 • Je te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. Je kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

en/of:

 • indien je schade lijdt, je te wenden tot de bevoegde rechtbank.

9. SLOTBEPALING

Deze verklaring is van toepassing vanaf 09/12/2022. Studio Leau behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. Je kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terugvinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking. Een nieuwe versie van deze verklaring die grondig verschilt van een eerdere versie zal jou actief ter kennis worden gebracht.

10. BEVOEGDHEIDSBEDING

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Dendermonde zijn exclusief bevoegd.

error: